Scroll to top
© 2019 Paul Roslen Lighting
  • Darmowa dostawa od 600zł | Zwrot do 30 dni
en pl

Zasady zakupów w naszym sklepie

Regulamin

Zbiór zasad obowiązujący w naszym sklepie ma zapewnić płynną i transparentną transakcję.

/regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PAUL ROSLEN LIGHTING z dn. 19.02.2019

 

I. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy Paul Roslen Lighting, dostępny na stronie internetowej www.paulroslen.com prowadzony jest przez Pawła i Justynę Roslen z siedzibą w Gdańsku ul. Bajki 29, 80-706 Gdańsk, nip 7421966548, regon 220910217.
2. Firma Paul Roslen Lighting jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
3. Użyty w treści Regulaminu zwrot Kupujący oznacza podmiot (osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), który złoży zamówienie na produkty oferowane przez Firmę Paul Roslen Lighting. Złożenie przez Kupującego zamówienia, bez względu na to w jakiej dopuszczalnej Regulaminem formie następuje, jest równoznaczne z akceptacją wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Firma Paul Roslen Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej www.paulroslen.com
5. Rozstrzyganie sporów następuje polubownie i Kupujący ma obowiązek wpierw skorzystać z tej formy dochodzenia swoich praw. W tym celu Kupujący winien skontaktować się z Firmą Paul Roslen Lighting pisemnie (pocztą elektroniczną lub listownie), przedstawiając swoje stanowisko oraz swoje oczekiwania. Paul Roslen Lighting ma obowiązek udzielić pisemnej (pocztą elektroniczną lub listownie) odpowiedzi na próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 14 dni od daty otrzymania stanowiska Kupującego.
6. Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów jest sąd właściwy dla siedziby Firmy Paul Roslen Lighting.

 

II. Składanie i realizacja zamówień
1. Zamówienia na produkty oferowane przez Paul Roslen Lighting mogą być składane bądź za pośrednictwem sklepu internetowego Paul Roslen Lighting lub telefonicznie albo poprzez pocztę elektroniczną e-mail, na adres e-mail dostępny na stronie www.paulroslen.com
2. Przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego pocztą elektroniczną e-mail albo telefonicznie następuje poprzez wysłanie do klienta e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz z warunkami jego realizacji. Przyjęcie takiego zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Paul Roslen Lighting a Kupującym umowy sprzedaży.
3. W przypadku złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej e-mail Kupujący obowiązany jest podać w jego treści: dane umożliwiające wystawienie faktury VAT (imię, nazwisko, pełen adres oraz ewentualnie numer NIP), dane potrzebne do wysyłki towaru (imię i nazwisko, pełen adres osoby, do której towar winien zostać dostarczony – o ile jest różny od danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail). Podanie w/w danych jest niezbędnym warunkiem realizacji złożonego w ten sposób zamówienia.
4. Zawarcie umowy, przy zamówieniach składanych za pośrednictwem strony internetowej paulroslen.com, następuje z chwilą naciśnięcia przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”. Przyciśnięcie tego przycisku jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego obowiązku zapłaty za zamówiony towar. Po zawarciu umowy za pośrednictwem strony internetowej paulroslen.com następuje wysłanie do Kupującego e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz z warunkami jego realizacji.
5. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej paulroslen.com jest prawidłowe wypełnienie wszystkich niezbędnych danych określonych w arkuszu zamówienia – w tym także numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej e-mail, które umożliwiają bezpośredni kontakt z Kupującym.
6. Jeżeli dane podane przez Kupującego budzą wątpliwości co do ich poprawności lub prawdziwości, Firmie Paul Roslen Lighting przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
7. Jeżeli zamówiony towar jest dostępny w magazynie wówczas realizacja zamówienia, złożonego przez Kupującego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dziale, nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania na koncie Firmy Paul Roslen Lighting środków wpłaconych przez Kupującego tytułem ceny; w przypadku natomiast, gdy zamówiony produkt nie jest dostępny w magazynie wówczas realizacja złożonego zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania na koncie Firmy Paul Roslen Lighting środków wpłaconych przez Kupującego tytułem ceny.
8. Zamówione produkty dostarczane są wyłącznie za pomocą firm kurierskich, których wybór należy do Paul Roslen Lighting Koszt dostarczenia produktów pokrywa Kupujący i jest on doliczany do ceny produktu, a jego opłacenie jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia.
9. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy produktów przez firmę kurierską, który wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Oznacza to, że termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia, o którym mowa w niniejszym dziale, powiększony o czas dostawy produktów.
10. Za każdy sprzedany towar Firma Paul Roslen Lighting wystawia fakturę VAT.
11. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego paulroslen.com oraz na skutek zamówienia złożonego za pomocą poczty elektronicznej e-mail jeżeli Kupującym jest Konsumentem odbywa się poprzez zawarcie umowy na odległość, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Za konsumenta uważa się osobę, która dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

III. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy (od daty dostawy) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku towarów wysyłanych na życzenie Konsumenta do osób trzecich – np. jako prezent – od daty dostawy takiej osobie).
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem musi poinformować Firmę Paul Roslen Lighting – Paweł Roslen , ul. Bajki 29, 80-706 Gdańsk o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy listownie na adres siedziby firmy bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@paulroslen.com w drodze jednoznacznego oświadczenia.
3. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący będący Konsumentem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej paulroslen.com. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem skorzysta z możliwości odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia w drodze elektronicznej na stronie paulroslen.com Firma Paul Roslen Lighting prześle takiemu Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy towaru konfigurowanego na podstawie indywidualnych wymagań Kupującego (np. Klosz na specjalne zamówienie, niestandardowy kolor, ,kabel, oprawka ) – zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

IV. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta
1. W przypadku odstąpienia przez Kupującego będącego Konsumentem od zawartej z Paul Roslen Lighting umowy na odległość, Paul Roslen Lighting zwraca wszystkie otrzymane od tego Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez tego Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Paul Roslen Lighting zostanie poinformowane o decyzji takiego Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Paul Roslen Lighting dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez takiego Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący, który odstąpił od umowy wyraźnie zgodzili się na inne rozwiązanie. Kupujący będący Konsumentem nie ponosi w przypadku odstąpienia od umowy żadnych opłat w związku ze zwrotem. Firma Paul Roslen Lighting może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Kupujący będący Konsumentem obowiązany jest odesłać lub przekazać Firmie Paul Roslen Lighting rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący będący Konsumentem poinformował Paul Roslen Lighting o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Termin ten jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną fakturą oraz ewentualnie informacją o numerze konta na jaki należy przelać zwracane pieniądze.
3. Kupujący będący Konsumentem, który odstąpił od zawartej na odległość umowy, odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

V. Ceny i płatność za zamówione towary
1. Wszystkie ceny produktów oferowanych przez Paul Roslen Lighting oraz znajdujących się na stronie internetowej sklepu paulroslen.com są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek VAT. Wiążące dla Kupującego, który składa zamówienie za pośrednictwem Paul Roslen Lighting pocztą elektroniczną lub telefonicznie, są ceny podane w sklepie internetowym paulroslen.com w momencie składania zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej paulroslen.com – z chwilą kliknięcia „Kupuję i płacę”).
2. Płatność za towary zamówione przez Kupującego następuje poprzez przelew na konto bankowe Paul Roslen Lighting Przelew taki może nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia – po bezskutecznym upływie tego okresu Paul Roslen Lighting. odstąpi od umowy sprzedaży, a zamówienie Kupującego zostanie anulowane.

 

VI. Gwarancja i rękojmia
1. Paul Roslen Lighting udziela Kupującym niebędącym Konsumentami 12 miesięcy gwarancji na towary których jest producentem. Reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od daty wykrycia wady pisemnie na adres pocztowy Paul Roslen Lighting lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail, przesyłając jednocześnie na adres Paul Roslen Lighting zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie reklamacji przed jego upływem. Paul Roslen Lighting ma 14 dni od daty otrzymania przesłanego towaru na rozpatrzenie reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Paul Roslen Lighting może poinformować telefonicznie, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
2. Paul Roslen Lighting ponosi wobec Kupującego będącego Konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli wada została stwierdzona w okresie 24 miesięcy od daty wydania towaru takiemu Kupującemu albo wskazanej przez niego osobie trzeciej. Dla zachowania tych uprawnień konieczne jest zawiadomienie przez takiego Kupującego Paul Roslen Lighting w/w fakcie w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Paul Roslen Lighting ma 14 dni (liczy się data dotarcia oświadczenia do Kupującego będącego Konsumentem) na ustosunkowanie się do w/w zgłoszenia; ustosunkowanie się może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Paul Roslen Lighting jest obowiązane wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Paul Roslen Lighting może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Paul Roslen Lighting niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
5. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Paul Roslen Lighting usunięcia wady, o którym mowa w niniejszym dziale, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez takiego Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Paul Roslen Lighting Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby takiego Kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Paul Roslen Lighting dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Paul Roslen Lighting.
7. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Paul Roslen Lighting nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8. Kupujący ma obowiązek sprawdzić przy odbiorze towaru, czy nie został on uszkodzony w transporcie, a w razie stwierdzenia, że opakowanie nosi cechy takich uszkodzeń (np. rozerwane opakowanie), wówczas Kupujący winien odmówić jego przyjęcia, sporządzając wraz z kurierem protokół szkód oraz skontaktować się z Firma Paul Roslen Lighting. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze stanowi warunek niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z uszkodzeniem przesyłki w transporcie.

 

VII. Prawa autorskie
1. Paul Roslen Lighting zastrzega sobie wyłączne prawa autorskie, tak majątkowe, jak i niemajątkowe, do wszystkich wyprodukowanych przez Paul Roslen Lighting towarów, w zakresie ich wykonania (sposób szycia i przeszywania, użyte ściegi) a w odniesieniu do toreb i worków żeglarskich – także co do kroju oraz kieszeni Storm Orange. Jakiekolwiek naruszenie w/w praw, w szczególności zaś kopiowanie wykonania oraz kształtu w/w wyrobów bez względu na ich cel, jest zabronione.
2. Paul Roslen Lighting zastrzega sobie wyłączne prawa autorskie do wszystkich zdjęć, informacji i treści umieszczonych na stronie paulroslen.com oraz w produktach reklamowych i informacjach oraz oświadczeniach wydawanych w celach reklamowych i marketingowych tak przez Paul Roslen Lighting, jak i przez inne podmioty – o ile dotyczą one produktów Paul Roslen Lighting bez względu na nośnik, na jakim zostały one utrwalone lub media, za pomocą których były one rozpowszechniane lub zostały udostępnione. Jakiekolwiek naruszenie w/w praw, w szczególności zaś kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne udostępnienie w/w informacji bez wiedzy i zgody Paul Roslen Lighting, bez względu na ich cel, jest zabronione.

 

VIII. Dane osobowe
1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i zawartej umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych i promocyjnych Paul Roslen Lighting Dane te nie będą wykorzystywane w innych celach ani udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków określonych przez przepisy oraz na skutek upoważnienia przez Paul Roslen Lighting. Powyższe nie dotyczy danych ogólnie dostępnych lub ujawnianych w jawnych rejestrach.
2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Paul Roslen Lighting wyłącznie na potrzeby Firmy i przechowywane z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, tj. nie uprawnione do tego przez Paul Roslen Lighting., zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawy oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.